Prayer and Fasting

0 168

Prayer and Fasting | August

Thank you for joining us in prayer and fasting.  

Please pray for our Florida Baptist churches as we share the love of Jesus with our communities and to the ends of the world. Together, we give thanks to our Lord Jesus for the privilege to be engaged in His harvest through carrying out His ministries and missions opportunities.

Pray for Missions & Ministries across the state including:

Please let us know if you have any questions. 


Gracias por acompañarnos en oración y ayuno.

Tu día programado es mañana.

Oren por nuestras iglesias bautistas de Florida mientras compartimos el amor de Jesús con nuestras comunidades y hasta los confines del mundo. Juntos, damos gracias a nuestro Señor Jesús por el privilegio de participar en Su cosecha a través de la realización de Sus ministerios y oportunidades misioneras.

Ore por Misiones y Ministerios en todo el estado, incluyendo:

Por favor, háganos saber si usted tiene alguna pregunta.


Mèsi paske ou jwenn ak nou nan jèn ak lapriyè.

Jou ki rezève pou ou se demen.

Tanpri priye pou legliz Batis Florid yo pandan nou ap pataje lanmou Jezi nan kominote pa nou yo ansanm ak tout rès mond lan. Ansanm, nou bay remèsiman ak Jezi Sovè nou pou privilèj nou genyen pou angaje nan Rekòt Li pandan nou ap travay nan ministè Li ak opòtinite pou fè misyon.

Priye pou Misyon & Ministè yo nan eta a enkli:

Tanpri fè nou konnen si ou genyen kenpòt keksyon.

Leave A Reply

Your email address will not be published.