Prayer

Prayer and Fasting

This kind can come out by nothing but prayer and fasting.
Mark 9:29 NKJV

Let’s join together as Florida Baptists in prayer and fasting.

 • Commit to pray and fast one day per month.
 • On your selected day, fast and pray for the work of our Lord across the mission field of Florida.

“Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.” Marcos 9:29

Unámonos como Bautistas de Florida a través de la oración y el ayuno.

 • Comprométete a orar y ayunar un día al mes.
 • En el día que selecciones ora por el obra del Señor a través del campo misionero de Florida

Se lapriyè sèlman ki pou fè kalite lespri sa a soti.

Mak 9:29 HCV

An nou jwenn ansanm kòm tout Batis Florid yo nan lapriyè ak jèn.

 • Angaje pou priye epi jene yon jou pandan mwa
 • Nan jou ou chwazi a, jene epi priye pou travay ke Senyè nou an ap fè toupatou nan chan misyon Florid la.

English

This kind can come out by nothing but prayer and fasting.
Mark 9:29 NKJV

Let’s join together as Florida Baptists in prayer and fasting.

 • Commit to pray and fast one day per month.
 • On your selected day, fast and pray for the work of our Lord across the mission field of Florida.

Espanol

“Y les dijo: Este género con nada puede salir, sino con oración y ayuno.” Marcos 9:29

Unámonos como Bautistas de Florida a través de la oración y el ayuno.

 • Comprométete a orar y ayunar un día al mes.
 • En el día que selecciones ora por el obra del Señor a través del campo misionero de Florida

Haitian Creole

Se lapriyè sèlman ki pou fè kalite lespri sa a soti.

Mak 9:29 HCV

An nou jwenn ansanm kòm tout Batis Florid yo nan lapriyè ak jèn.

 • Angaje pou priye epi jene yon jou pandan mwa
 • Nan jou ou chwazi a, jene epi priye pou travay ke Senyè nou an ap fè toupatou nan chan misyon Florid la.