Pastè Ayisyen yo tranpe Defi 2025 yo nan priyè

0 1,288

Aleya – Anviwon 60 pastè Ayisyen ansanm ak madanm yo te jwen akouraman Tommy Green ki se Direktè Ekzekitif ak Trezorye Konvansyon Batis Florid la pandan l tap prezante vizyon sou Defi 2025 yo nan yon yon rankont jou ki te 16 janvye a nan Sant Rejyonal Sidès la  nan Aleya.

“BonDye dirije m pou m mete defi sa a devan Batis nan Florid yo” dapre sa Green di. “Eske w ka planifye pou jwenn ak mwen pou nou priye epi diskite sou objektif Defi 2025 yo? Efò sa ap mande pou nou tout travay ansanm pou glwa BonDye pou n ka akonpli rezilta nou bewen yo”.

Defi 2025 yo etabli objektif ki kouvri tout 6 rejyon ki nan lavi Batis Florid yo pou 5 pwochen lane yo – plante legliz, bay legliz ki bewzen yon nouvo souf, batèm, angajman nan misyon, Pwogram Koperativ ak bay nan Ofrann Misyonè Deta Maguire a.

“Pou akonpli kèlkeswa objektif la mande preparasyon, estrateji ak aksyon” Green di.

“Objektif sa yo reprezante planche a e non plafon an,” Green di pandan li tap ankouraje pastè yo avèk objektif pou ane a nan rejyon Sidès la:

— Plante legliz – plante 30 legliz pa ane (75 ototal nan tout eta a)

— Bay legliz yo yon nouvo souf – 30 legliz (100 ototal pandan ane a)

— Batèm – 7,500 pa ane (30,000 pa ane sou tout eta a)

— Angajman nan misyon – 2,750 (12,000 ototal pa ane)

Li ankouraje pastè Ayisyen yo pou plante ant 5 a 7 legliz pa ane

“Pa gen yon legliz oubyen yon ras ki ka fè sa pou kont li” Green di. “Sa ap mande pou nou tout travay ansanm, fè meyè efò nou epi bay ak anpil jenerozite”.

Pami objektif sa yo ki pwòp a chak rejyon yo, Green ankouraje tout eta pou yo kontribye $33 milyon nan Pwogram Koperativ la epi $1 milyon nan Ofrann Misyonè Deta Maguire a pou ka sipòte plante legliz nan Florid la.

Chak objektif yo gen resous ki atache ak yo pou ede legliz yo rive akonpli yo. Pa ekzanp lajan a travè Ofrann Misyonè Deta Maguire a, Pwogram Koperativ la, kolaborasyon nan nivo asosyasyon ak katalis yo, konferans sou evanjelizasyon, patenarya ak legliz yo, patisipasyon plizyè legliz elatrye.

Resous ak materyel ap disponib an Franse pou plantè legliz yo, li ajoute. Pa ekzanp, fòm evalyasyon pou plantè legliz la a travè Biwo Misyonè NòAmeriken deja disponib an Anglè, an Espanyòl e an Fransè nan Monreyal, Kanada pou pastè Ayisyen yo.

Green konkli avèk yon ankourajman pou pastè yo konplete Pwofil Anyèl Legliz yo kèlkeswa ti kantite manb yon legliz ka panse li genyen.

“Chak moun enpòtan pou Seyè a. Konsa, tanpri ede nou rakonte sa BonDye ap fè nan Florid”.

Leave A Reply

Your email address will not be published.