«Ini Nan Lapriyè» rasanbleman yo ap fèt nan Sidès Florid, 27, 28 Janvye

0 782

Pou 27 ak 28 Janvye, legliz yo nan kote Sidès Florid la ap rankontre ansanm pou priye, adore, epi yon revèy espirityèlki fè pati mouvman Linite Nan Lapriyè ki te anonse nan reyinyon anyèl Konvansyon Eta Batis Florid 2021 (FBSC) lanan Lakeland.

Rasanbleman Linite Nan Lapriyè yo ap fèt an Anglè, Espanyòl, epi Kreyòl nan Legliz Batis Parkridge, Legliz Batis Rezireksyon, epi Legliz Batis Ayisyèn Emanyèl respektivman. Direktè- trezorye Ekzekitif Konvansyon Batis Florid la (FBC) Tommy Green se ap predikatè espesyal nan chak aktivite sa yo.

“Nou ap jwenn priyè entèsesyon, adorasyon, epi bèl predikasyon pawòl Bondye avèk Dr. Tommy Green avèk opòtinitepou yon repons ak angajman pèsonèl,” di Emanuel Roque, Katalis pou Legliz Espanyòl yo nan FBC.

“Ou ankouraje mwen epi ban mwen konviksyon pou lapriyè,” di Green pandan rasanbleman Legliz Espanyòl yo nan Reyinyon FBSC a. “Mèsi paske ou kondi moun Batis Florid yo nan lapriyè e espesyalman nan priye ansanm.”

Ankourajman pou patisipe ansanm nan lapriyè a te bay ak tout moun Batis yo pandan reyinyon jeneral nan Lakes Church e se la tou konvansyon an te anonse yon nouvo sit entènèt flbaptist.org/pray pou k rapòte tout angajman poupriye yo.

“Konvokasyon sa a pou Ini nan Lapriyè toujou enpòtan anpil men espesyalman nan moman defi ak opòtinite espirityèl sa yo,” di Roque.

Pou legliz Espanyòl yo nan eta a, aktivite sa a va make lafen 21 jou jèn ak priyè pou yon revèy espirityèl ke yo te fèpandan yo te itilize gid pou devosyon ak priyè ke Claude King te ekri.

Anrejistreman pou rasanbleman Linite nan Lapriyè nan Sidès Florid la disponib nan flbaptist.org/events. Pou toutkesyon ak plis enfòmasyon kontakte Rosa Garcia nan (305) 537- 4061 or rgarcia@flbaptist.org.

“Nou ap mande Bondye epi kwè ke sa fè pati mouvman lapriyè ke Bondye mete sou pye toupatou nan eta a pou prepare pèp li pou yon revèy espirityèl pou eksprime santiman ki soti nan Gran Komisyon an pou tout kwayan nan chak legliz pou voye ale avek levanjil la nan kominote yo, vil yo, epi peyi yo avèk levanjil Jezi Kri a,” di Roque.

Leave A Reply

Your email address will not be published.