Florida Baptist Churches lead SBC in Baptisms

0 2,660

The 2019 compilation of the Annual Church Profile (ACP) of the Southern Baptist Convention was released this past week. The results are being interpreted, scrutinized, and criticized across articles and social media platforms. The purpose of this writing is to celebrate the blessing of the Lord on Florida Baptists. I am thankful for the faithful and sacrificial ministry of our Florida Baptist churches. I rejoice in the dedicated and diligent manner in which our pastors serve the Lord and His church. I pray for and with our churches in their intentional efforts in evangelism, discipleship, and missions. I know that our pastors are united in multi cultural, ethnic, generational, lingual, and locational ministry to reach Florida for Christ.

The churches of the Florida Baptist Convention led the Southern Baptist Convention in baptisms. We have 2,861 churches in the Florida Baptist Convention. We received Annual Church Profiles from 2,404 of our churches. The ACP reflects data from 84% of our Florida Baptist churches. The 2,404 churches reported 25,338 baptisms. This reveals a ratio of 10.5 baptisms per reported church. We rejoice and celebrate every decision of salvation in Christ.

I am thankful for the 2,861 evangelism catalysts in the Florida Baptist Convention. These local pastors lead the way day by day across our state in evangelism. We have accepted Challenge 2025 for unified ministry in Florida. The goal of Challenge 2025 is for 30,000 baptisms per year through our churches. I pray for a powerful moving of the Lord in our churches resulting in many individuals being saved. Let’s go!!

Las Iglesias Bautistas de Florida llevan la delantera en bautismos en la Convención Bautista del Sur.

La compilación de información de la carta anual 2019 de la Convención Bautista del Sur se hizo disponible esta semana pasada. Los resultados están siendo interpretados, escudriñados, y criticados a través de artículos y plataformas de medios sociales. El propósito al escribir esto es el de celebrar las bendiciones del Señor con los Bautista de Florida. Estoy agradecido por el ministerio fiel y sacrificado de nuestras iglesias Bautistas de Florida. Me regocijo en la manera dedicada y diligente en la cual nuestros pastores sirven al Señor y a su iglesia. Oro por y con nuestras iglesias en sus esfuerzos intencionales en evangelismo, discipulado, y misiones. Yo sé que nuestros pastores están unidos en ministerio multicultural, étnico, generacional, lingüístico, y localidades distintas para alcanzar a Florida para Cristo.

Las iglesias de la Convención Bautista de Florida guiaron la Convención Bautista del Sur en bautismos. Tenemos 2,861 iglesias en la Convención Bautista de Florida. Recibimos cartas anuales de 2,404 de nuestras iglesias. Las 2,404 iglesias reportaron 25,338 bautismos. Esto muestra una proporción de 10.5 bautismos por Iglesia reportada. Nos regocijamos y celebramos cada decisión de salvación en Cristo.

Estoy agradecido por los 2,861 catalíticos de evangelismo en la Convención Bautista de Florida. Estos pastores locales guían y lideran en evangelismo día a día a través de nuestro estado. Hemos aceptado el Desafío 2025 para ministerio unificado en Florida. La meta del Desafío 2025 es el de tener 30,000 bautismos por año a través de nuestras iglesias. Oro por un mover poderoso del Señor en nuestras iglesias resultando en muchos individuos siendo salvos. ¡Vayamos Adelante!

Legliz Batis Florid Yo Batize Plis Moun Pami Legliz SBC Yo

Konpilasyon 2019 pou Pwofil Anyèl Legliz (ACP) ki nan Konvansyon Batis Sid (SBC) yo te soti semèn pase. Tout moun pran entèprete, ekzamine, epi kritike rezilta yo nan plizyè atik ak sou platfòm medya sosyal yo. Objektif nòt sa a se pou selebre benediksyon Bondye sou tout Batis yo nan Florid. Mwen bay tout Legliz Batis Florid yo remèsiman pou fidelite ak sakrifis yo pou ministè. Mwen rejwi pou devouman ak fason ke pastè nou yo dakò sèvi Seyè a ak legliz li an. Mwen priye pou legliz nou yo ka fè yon efò entansyonèl pou evanjelize, fè disip, epi al nan misyon. Mwen konnen ke pastè nou yo ini nan fason miltikiltirèl, etnik, jenerasyonèl, langaj, epi ministè lokal pou rive genyen Florid pou Kris.

Legliz Konvansyon Batis Florid yo ap mennen Konvansyon Batis Sid la nan zafè batèm. Nou genyen 2,861 legliz nan Konvansyon Batis Florid la. Nou te resevwa 2,404 Pwofil Anyèl Legliz nan men legliz nou yo. Rapò Pwofil Anyèl Legliz (ACP) sa a reflete enfòmasyon pou 84% de tout legliz Batis Florid yo. Se 2,404 legliz sa yo ki te rapòte 25,338 batèm yo. Sa montre yon mwayèn de 10.5 batèm pou chak legliz ki rapòte. Nou rejwi epi selebre chak desizyon ki fèt pou swiv Kris.

Mwen bay remèsiman pou 2,861 katalis pou evanjelizasyon yo nan Konvansyon Batis Florid la. Pastè sa yo mennen konba pou evanjelize chak jou toupatou nan eta a. Nou deja aksepte Defi 2025 pou fè ministè nan linite an Florid. Objektif Defi 2025 la se pou legliz nou yo rive fè 30,000 batèm chak ane. Mwen priye pou fòs Seyè a ajite nan mitan legliz nou yo pou ede anpil moun rive sove. An ale!!

Leave A Reply

Your email address will not be published.